Technical Trade RFID/EPC Project – Teknisen tukkukaupan RFID/EPC-hanke

Efficient logistics and related information exchange between different companies in the value network is our vision. Companies that order and deliver goods for each other form the value network. The information flow consists of orders and present whereabouts of the goods. The products would be tagged with automatically readable identification devices (RFID) already in the manufacturing and these tags then continue creating value in the rest of the distribution chain. All the companies in the chain monitor their incoming and outgoing goods flow by reading the tags. This information is propagated to the IT system of the company. The information systems in the whole value network communicate with each others. We are here discussing an open automatic identification technology based system including several companies.

The achieved transparency contributes to smaller storage size, no bull whip effect, efficient recall of faulty goods, improved on-shelf availability, reduced expenses in handling goods, less commodity losses, and faster deliveries.

Who actually owns this value network that we are determined to optimize? One player, a company in the network can not alone develop it instead a joint effort is required. One must involve sufficient amount of manufacturers, wholesalers, logistics companies, and retailers. All participants must agree that there is a development need in the value network and also think that the timing is now right. For a manufacturer it is important that tagging the products will not only be seen as a cost – a very common perception is that RFID creates more value at the end of the chain.

Nowadays the value networks and ownership of the companies do not remain inside one country. The solutions must be globally valid. The present national and industry specific ways of carrying out the communication between the companies and the related article data pools do set a challenge too.

The price of distant recognition technology has decreased during the last few years remarkably and also the reading reliability and distance have improved. Do we tag an item, a case, or a pallet of goods depends on the price of the product in hand. Metallic objects and goods containing liquid were earlier considered difficult, but, now RFID solutions exist for them too. A unique Electronic Product Code (EPC) guarantees that the good is identified correctly in all locations in the value network.

We are building a Technical Trade RFID/EPC project with the major Finnish players in technical trade. The actual work in the project will be carried out by GS1 Finland, Aalto University and Metropolia University of Applied Sciences. Public subsidy has been applied from Vantaa Innovation Institute and the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES).

In this activity the current value network will be examined, the investment required by automatic identification technology is defined, the changes in business models are proposed, and the potential benefits are quantified from the manufacturing to the recyckling. The goal is to present the RFID as a rational business decision for the involved companies with investment, benefit and payback time. After all we are talking about diffusing a new technology innovation to early majority and according to the theory [Rogers, Moore] they do not make their decisions based on excitement of new technology, vision or belief. Empirical field testing in the project should provide accuracy and reliability to the created benefit models. In the project the participants will create a joint deployment roadmap for RFID based information system in technical trade. Some of the participating companies in the activity are competitors and therefore room for differentiation after the activity principle will be respected.

After this project the companies in the technical trade value network will start to build the system according to the jointly agreed roadmap. This will be a spearhead project as the results are expected to be scalable to any other trade in general. Efficient trade will contribute to the competitiveness, sustainable development, and wellbeing in Finland.

Jukka Wallinheimo

Tavaroiden ja siihen liittyvän tiedon tehokas liikkuminen yritysten välillä on visiomme. Yritykset, jotka tilaavat ja toimittavat toisilleen tuotteita, muodostavat arvoverkon. Tuotteet merkittäisiin automaattisesti luettavilla etätunnisteilla (RFID) jo aivan arvoverkon alussa valmistuksen yhteydessä, josta eteenpäin tunniste luo arvoa koko toimitusketjussa. Kaikilla arvoverkon toimijoilla tulevaa ja lähtevää tavaravirtaa seurataan sen jälkeen etätunnisteita lukemalla. Tämä informaatio siirtyy yrityksen tietojärjestelmään, jossa sitä verrataan tilauksiin. Yritysten tietojärjestelmät kommunikoivat keskenään arvoverkossa. On siis kyse usean toimijan avoimesta automaattiseen etätunnistukseen perustuvasta informaatiojärjestelmästä.

Etätunnistusteknologialla tässä saavutettu läpinäkyvyys tarkoittaa käytännössä esimerkiksi pienempiä varastoja, pienempää varaston koon vaihtelua, tehokasta virheellisten tuotteiden takaisinvetoa, parempaa tuotteiden saatavuutta, pienempiä kuluja tavaran käsittelyssä, vähäisempää hävikkiä ja nopeampia tavarantoimituksia.

Kuka omistaa tämän yritysten välisen arvoverkon, jota yritämme nyt optimoida? Koko arvoverkkoa ei voi yksittäinen yritys mennä muuttamaan haluamakseen, vaan tarvitaan yhteisvoimaa. On löydettävä valmistajia, tukkureita ja logistiikkayrityksiä sekä vähittäismyyntiä harjoittavia yrityksiä riittävän kattavuuden saavuttamiseksi. Toimijoiden pitää nähdä arvoverkon kehittämisen tarve etätunnistusteknologialla ja olla sitä mieltä, että nyt on oikea aika panostaa siihen. Valmistajille on tärkeää, että tunnisteiden laittaminen tuotteisiin ei muodostu heille pelkäksi kuluksi – yleinen käsityshän on, että etätunniste luo eniten arvoa toimitusketjun loppupäässä.

Nykyään yritysten arvoverkot ja omistajuus ylittävät yksittäisten maiden rajat. Tavoiteltavan ratkaisun on oltava globaalisti toimiva. Oman haasteensa tuovat eri maissa nykyään käytössä olevat kansalliset ja alakohtaiset yritysten väliset informaatiotekniset viestintäkäytännöt ja tuotetietopankit.

Etätunnistusteknologia on halventunut viime vuosina merkittävästi ja myös lukuvarmuus ja lukuetäisyys ovat parantuneet. Tuotteen hinnasta riippuu kannattaako ne merkitä yksittäin, paketeittain vai lavoittain. Myös aikaisemmin vaikeasti etätunnistettaville nestettä sisältäville ja metalliesineille löytyy nykyään toimivia ratkaisuja. Tunnisteen sisältävän koodin on oltava yksikäsitteinen. Sähköinen tuotetietokoodi (EPC) takaa sen, että vääriä tulkintoja tuotteesta ei arvoketjussa pääse syntymään.

Olemme rakentamassa teknisen kaupan RFID/EPC-hanketta, johon on lähdössä mukaan kattavasti alan toimijoita Suomessa. Projektin toteuttavat GS1 Finland, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu ja Metropolia AMK. Julkista rahoitustukea hankkeelle on haettu Vantaan innovaatio-instituutilta ja TEKES:iltä

Hankkeessa perehdytään arvoverkon nykyiseen toimintaan, selvitetään etätunnistusteknologian käyttöönoton vaatimat investoinnit, ja sen tuomat muutokset liiketoimintamalleihin sekä tätä kautta syntyvät lukuisat hyödyt valmistuksesta kierrätykseen. Tarkoituksena on muuttaa asia yrityksille täysin rationaaliseksi business-päätökseksi: kulut, säästöt ja takaisinmaksuaika. Onhan kyseessä innovaatioiden diffuusioteorian [Rogers, Moore] mukaan aikainen enemmistö-ryhmä, joka haluaa selkeästi ymmärtää kulut ja hyödyt. He eivät tee päätöksiä pelkästään uudesta tekniikasta innostuneina, vision tai uskon varassa. Hankkeessa kokeellisella kenttätestauksella vielä varmennetaan ja täsmennetään oletettuja hyötyjä. Projektissa tehdään yhdessä alan yritysten kanssa tiekartta teknisen kaupan arvoverkkoon etätunnistukseen perustuvan informaatiosysteemin käyttöönotolle. Hankkeessa huomioidaan keskenään kilpailevat yritykset jättämällä heille selkeä mahdollisuus differentioitumiseen projektin jälkeen.

Hankkeen päättyttyä teknisen kaupan yritykset alkavat rakentaa järjestelmää tiekartan mukaisesti. Tämä projekti onnistuessaan toimii keihäänkärkenä, koska tulokset ovat hyödynnettävissä muunkin kuin pelkästään teknisen kaupan alueella. Maamme kilpailukyvyn, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta tehokas kaupankäynti on erittäin tärkeää.

Jukka Wallinheimo

Hits: 7