Etätunnistustekniikka rakennusalalla

“Harmaan talouden torjunta rakennusalalla etenee hitaasti. Työmaat seisovat: Joka viikko katoaa jotain. Rakennusopin professori: Nollaenergiataloista hometaloja.”…   Rakennusalalla on paljon haasteita, jotka toistuvasti nousevat pinnalle otsikoihin. Voiko etätunnistustekniikka auttaa?

Rakennusalan harmaa talous käy kalliiksi yhteiskunnalle menetettyinä veroina ja muina maksuina. On arvioitu, että yhteiskunnalta jää noin 500 miljoonan euron edestä maksuja saamatta rakennusalan harmaan talouden takia. Lisäksi harmaa talous vääristää kilpailua ja heikentää työntekijöiden asemaa. Alan työvoimavaltaisuus, pitkät alihankintaketjut, korkea aliurakointiaste ja kansainvälistyminen ovat luoneet mahdollisuuden väärinkäytöksille. Vuoden 2012 syyskuusta alkaen uusilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava veronumerollinen henkilökortti näkyvillä tarkastusten helpottamiseksi.

Rakennuksiin käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden logistiikan pitää olla sujuvaa ja täsmällistä. Turhaa varastoimista pitää välttää eikä hävikkiä saa syntyä. Materiaalia katoaa nykyään hyvin paljon kuljetuksissa sekä työmailla. Koko työmaa pysähtyy pahimmillaan, kun rakennustarvikkeita ja -välineitä ei löydy. Kukaan ei pysty nykyään edes arvioimaan rakennusalan hävikin rahallista määrää tarkasti.

Rakennusten energiamääräykset ovat kiristyneet ja jatkavat kiristymistään Suomessa. Taustalla on tietysti hiilidioksidipäästöjen vähentäminen maailmanlaajuisesti ja ilmaston hallitsemattoman lämpenemisen estäminen. Suomessa rakennukset kuluttavat tällä hetkellä 40% kaikesta energiasta ja tuottavat myös 40 % kasvihuonepäästöistämme. Matalaenergiataloista ollaan jo menossa kohti passiivi-, nolla- ja plusenergiataloja. EU-direktiivin mukaan vuonna 2020 uudiskohteet olisivat Suomessakin vain nolla- tai plusenergiataloja. Eristys, tiiviys ja hallittu ilmanvaihto ovat keskeisessä roolissa energiatehokkuuden parantamisessa. Eristepaksuuksien kasvun ja uusien rakennustapojen soveltamisen myötä kuitenkin myös riskit kasvavat. Huolimaton rakennustapa ja pienetkin tahattomat rakennusvirheet voivat jatkossa olla kohtalokkaita. Mikäli rakenteet eivät pysy kuivina tai pääse kuivumaan syntyy homehtumiselle altistavat olosuhteet.

Etätunnistustekniikalla voidaan seurata työvoimaa, tarvike- ja materiaalivirtaa ja työvälineitä

Henkilöiden kulunvalvontaa ja -seurantaa työmaalla voidaan tehostaa automaattisesti luettavien etätunnisteiden (RFID) avulla. Etäluettava sähköinen henkilökortti voidaan tarkistaa nopeasti automaattisesti ja virheettä ilman manuaalista työtä. Taustajärjestelmästä saadaan tietoa siitä, onko henkilöllä oikeus päästä työmaalle ja työskennellä siellä.

RFID:n käytöstä logistiikan tehostajana on jo paljon näyttöä ja kokemusta eri toimialoilta. Mikäli rakennusmateriaali ja –tarvikkeet merkitään EPC-standardin (Electronic Product Code) mukaisesti toimitusketjun alussa valmistajalla, voi koko arvoverkko hyödyntää samoja tunnisteita. Järjestelmä on toteutettava siten, että tieto tavaran liikkeestä on sitä tarvitsevien osapuolten jaettavissa. Tähän tarkoitukseen on saatavilla EPCIS-standardin mukaisia ratkaisuja. RFID:n päähyödyt toimitusketjussa ovat nopeampi ja virheetön tavaran vastaanotto sekä pienentynyt varastoinnin tarve. Tunnisteilla varustetut tarvikkeet ovat myös helposti löydettävissä käsilukijoiden avulla rakennustyömaalla jopa lumihangen alta. Rakennuksen elinkaareen aikana huoltotoimenpiteet tehostuvat, jos esimerkiksi ilmanvaihtokoneet ovat helposti yksilöitävissä ja tunnistettavissa jo niiden valmistuksessa käytetyllä RFID-tunnisteella.

Myös työkalut ja -välineet voidaan merkitä EPC-tunnisteilla, jotka kestävät koko tuotteen eliniän. Valmistaja, rakentajan varikko tai konevuokraamo voi käyttää EPC-tunnisteita sisäisen logistiikkansa tehostamiseen omassa toiminnanohjausjärjestelmässään. Työkalut ovat tunnistettavissa, vaikka sarjanumero tai viivakoodi ovat kuluneet pois tai ovat sementin peitossa. Tietojärjestelmään voidaan helpon yksilöllisen tunnistamisen avulla tallentaa ja lukea tiedot laitteen huoltohistoriasta. Työkalun huolto ja käynti varikolla tai konevuokraamossa saadaan nopeaksi. Myös asiakas voi työmaalla hyödyntää samoja tunnisteita omassa toiminnassaan.

Mitä automaattisemmin ja mitä vähäisemmällä työllä saamme kuvattua yritysten tietojärjestelmiin (ERP) missä tavarat ja työkalut kulkevat, sitä parempi näkyvyys ja käsitys meillä on toiminnastamme. Näkemäämme voimme aina hallita ja kehittää tehokkaammaksi.

On huomattava, että rakennusalan arvoverkossa on erityisen paljon toimijoita. Koko arvoverkkoa ei voi yksittäinen yritys mennä muuttamaan haluamakseen, vaan tähän tarvitaan yhteistahtoa ja -voimaa. Toimijoiden pitää nähdä koko arvoverkon kehittämisen tarve etätunnistusteknologialla ja olla sitä mieltä, että nyt on oikea aika panostaa siihen. Erityisesti valmistajille on tärkeää, että tunnisteiden laittaminen tuotteisiin ei muodostu heille pelkäksi kuluksi – yleinen käsityshän on, että etätunniste luo eniten arvoa toimitusketjun loppupäässä.

RFID toimii edullisena etäluettavana anturina

RFID:n ja anturikomponentin yhdistelmä herättää mielenkiintoa rakennusalalla. Anturi voi esimerkiksi mittata lämpöä, kosteutta tai metallin korroosiota rakenteen sisällä. Passiivisessa RFID-anturissa ei ole paristoa ja sen elinikä vastaa käytännössä rakennuksen elinikää. Mittausta suoritetaan vain RFID-anturin ollessa lukulaitteen ulottuvilla. Esimerkiksi noin 5€ hintaista kosteusanturia voidaan asentaa talon rakenteisiin eri paikkoihin. Rakenteiden, eristeiden ja betonin sisäistä kosteutta voidaan tällöin mitata nopeasti ja helposti rikkomatta tai vahingoittamatta ollenkaan pintarakennetta. Vuositarkistuksen yhteydessä nähdään onko homehtumiselle syntynyt otollisia olosuhteita tai tapahtuuko korrosiota betonin metalliosissa ja mahdolliset ongelmat voidaan korjata hyvin varhaisessa vaiheessa oikeaan aikaan.

RFID uusien konseptien mahdollistajana

Etätunnistustekniikan avulla voidaan lähteä myös ajattelemaan kokonaisen suuren toiminnon rakentamista täysin eri tavalla. Esimerkiksi parkkeeraus voitasiin toteuttaa älykkäästi: parkkioikeuden omistavan asiakkaan paikkaa voidaan myydä lyhytaikaisempaan parkkeeraukseen kunhan tiedetään hänen autonsa olevan useamman tunnin ajomatkan päässä parkkipaikasta. Kauppakeskukset ovat nykyään pääasiassa tavaran varastoja. Voitaisiinko etätunnistuksen avulla toiminta suunnitella siten, että varastoja ei tarvittaisi ja tilat käytettäisiinkin elämyksellisempään toimintaan asiakkaan hyväksi?

RFID on täällä tänään

Etätunnistusteknologia on halventunut viime vuosina merkittävästi ja myös lukuvarmuus ja lukuetäisyys ovat parantuneet. Myös aikaisemmin vaikeasti etätunnistettaville nestettä sisältäville ja metalliesineille löytyy nykyään toimivia ratkaisuja. Etätunnistustekniikan soveltaminen ei enää ole tutkimusta. RFID on kypsää luotettavaa tekniikkaa, joka voidaan ottaa heti käyttöön yrityksen toimintaa tehostamaan. RFID:n käyttöönotto yrityksessä on rationaalinen kehityspäätös, johon liittyy kuluja, hyötyjä ja takaisinmaksuaika.

Jukka Wallinheimo

Hits: 6