Teollinen internet ja etätunnistustekniikka

Teollinen internet on osa laajempaa ilmiötä, jota kutsutaan esineiden internetiksi (Internet of Things). Toinen esineiden internetin osa-alue on enemmän kuluttajakeskeinen. Teollinen internet keskittyy nimensä mukaisesti tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden alueelle. Teollisessa internetissä tuotteet, ratkaisut, palvelut ja tuotanto verkottuvat ja keskustelevat keskenään. Älykkäät laitteet, seurantaan perustuva havainnointi sekä ihmisten työ yhdistyvät uudella kiinteämmällä tavalla teollisuudessa ja palveluissa. Automaattisesti tapahtuva tiedon kerääminen ja reaaliaikainen tiedonsiirto tuottavat runsaasti tietoa organisaation prosesseista. Kun tietoa jalostetaan merkitykselliseksi, päästään kiinni todellisiin hyötyihin.

Etätunnistustekniikka muuttaa sillä merkityt tuotteet älykkäiksi. Se voi myös toimia palvelun liittäjänä fyysiseen maailmaan. Tuotantoa ja logistiikkaa voidaan reaaliaikaisesti seurata ja ohjata, mikä johtaa toiminnan tehostumiseen yrityksessä ja yritysten muodostamassa arvoverkossa.

Rullakot ja alusvaunut muuttuvat älykkäiksi RFID:n avulla.

Valio on Suomen suurin maitotuotteiden valmistaja, jonka omistavat maidontuottajien osuuskunnat. Valiolla on 15 tehdasta Suomessa, 2 Virossa ja 1 Venäjällä. Valion jakelukeskus Jyväskylässä on hyvin pitkälle automatisoitu ja lähetysten keräily asiakkaille tapahtuu robottien toimesta. Valio käyttää tuotteiden siirtämisessä rullakoita ja alusvaunuja.

Rullaokot ja alusvaunut ovat arvokkaita. Osa niistä katoaa tai vahingoittuu kierrossa. Hävikin hallinnan takia on tärkeää tietää kuka asiakkaista ei palauta rullakkoita ja alusvaunuja. On tärkeää, että jakeluautoon lastataan oikeat rullakot ja alusvaunut, koska toimitusvirheiden korjailu jälkikäteen on kallista. Automatisoitu keräily jakelukeskuksessa toimii pinomuistin varassa. Vikatilanteissa, kuten sähkökatkon aikana, muisti saattaa hävitä. Tällöin järjestelmän palauttaminen takaisin toimintaan vaatii radalla olevien alusvaunujen manuaalista tunnistamista.

Valio näki RFID:n ratkaisuna ja on alkanut pilotoida sen käyttöä Jyväskylän jakelukeskuksessa logistiikassa. Valio on merkinnyt RFID-älypyörällä jo 25000 rullakkoa ja 50000 alusvaunua. Toiminnanohjausjärjestelmä tietää nyt tarkalleen missä rullakot ja alusvaunut ovat eri paikkoihin asennettujen RFID-lukijoiden avulla.

Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista että Valion lisäksi myös kaupat keräävät lukijoilla tietoa rullakoiden ja alusvaunujen liikkeestä yhteiseen palveluun, josta kukin logistiikkaketjun osapuoli voi hakea tarvitsemaansa tietoa.

Älykorttilla ja raportoinnilla torjutaan harmaata taloutta rakennusalalla

Jokainen rakennuspalveluiden tilaaja joutuu ilmoittamaan kuukausittain verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Päätoteuttaja on velvoitettu toimittamaan kuukausittain tiedot kaikista työntekijöistään sekä kaikista aliurakoitsijoiden työntekijöistä verohallinnolle.  Tämä edellyttää päätöteuttajalla käytännössä reaaliaikaista luetteloa kaikista työmaalla työskentelevistä. Uuden veronumerolain myötä kaikki rakennustyömaalla työskentelevät tarvitsevat veronumerolla varustetun henkilökortin. Tiedonkeruussa ja raportoinnissa tarvitaan automatisointia, manuaalisesti siitä ei selviä.Suomen Tilaajavastuu on kehittänyt palvelun raportiointivaatimusten täyttämiseen. VALTTI-älykortissa veronumero on helposti luettavissa RFID:n avulla ja myös kortin aitoudesta voidaan olla varmoja. Luettelo työmaan työntekijöistä koostetaan taustajärjestelmään, joka tekee myös kaikki tarvittavat raportit verottajalle. Arkkitehtuurissa on rajapintoja, joiden kautta siihen voidaan liittyä muista järjestelmistä.

Teollinen internet on mahdollisuus, joka pitää hyödyntää

Yritysten kaikilla toimialoilla pitäisi nyt viimeistään miettiä miten omat tuotteet, ratkaisut ja palvelut digitalisoidaan ja saadaan keskustelemaan keskenään sekä toisten toimijoiden tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kanssa. Käynnissä oleva murros luo myös aivan uusia globaaleja palveluliiketoimintamahdollisuuksia, johon pääsee mukaan internetin kautta ilman massiivisia investointeja. Voittajana tulee varmasti selviämään se, joka pystyy nopeasti hyödyntämään teollisen internetin mahdollisuudet.

Jukka Wallinheimo

Hits: 11